تقویم جلالی و الگوریتمی برای آن!

قوانین تقویم ایرانی

تقویم ایرانی یا جلالی به طور رسمی در ایران ونواحی مجاورآن استفاده می‌شود . یک تقویم خورشیدی است که به دقت از فصل‌های نجومی تبعیت می‌کند ، بنابراین به دانستن زمان دقیق اعتدالی بهار نیاز داریم.

قوانین تقویم جلالی تماما ساده‌اند. سالها ۱۲ ماه دارند که از هجرت پیامبر از مکه به مدینه در سال ۶۲۲ بعد از میلادشروع شده‌اند.یک سال جلالی دراولین روز بهار نجومی و یا در روز بعد از آن که به ترتیب منطبق با این است که لحظه اعتدالی قبل یا بعد ازساعت ۱۲:۰۰ به وقت تهران اتفاق بیفتد، شروع می‌شود.در۶ ماه اول سال همه ماهها۳۱ روز ودر ۶ ماه دوم در یک سال کبیسه همه ۳۰ روز دارند.در سالهای معمولی(غیر کبیسه) آخرین ماه سال ۲۹ روزه‌است.بنابراین هر فصل با ۳ ماه متوالی منطبق است..

انتظار می‌رود که تقریبا هرچهارمین سال در تقویم ایرانی یک سال کبیسه باشد و این نظم مشهور در تقویم خورشیدی است. به علاوه معمولا بعد از هر ۳۲ سال(بعضی اوقات بعد از ۲۸ یا ۳۶) یک سال معمولی اضافه می‌شود یعنی ۴ سال متوالی به جای ۳ سال متوالی ۳۶۵ روزه‌است.به طور متداول سالهای کبیسه به طور یکنواخت در دوره‌های ۳۳ ساله محاسبه می‌شوند و سالهایی هستند که در تقسیم بر ۳۳ باقی مانده ۱،۵،۹،۱۳،۱۷،۲۲،۲۶ و ۳۰ داشته باشند برای نمونه سال جلالی ۱۳۷۵ که در ۲۰ مارس ۱۹۹۶ شروع شده‌است باقی مانده ۲۲ دارد بنابراین کبیسه‌است. این قانون‌ها در "برنامهٔ خیام "علی مویدیان و مش چراغ علی که بر روی اینترنت قابل دسترسی است به کار رفته‌است متاسفانه این رفتار ساده به طور نامحدود نیست و این دوره‌های ۳۳ ساله مطمئنا در برخی اوقات دارای شکاف هستند.حسین باقر زادهٔ رفسنجانی در مقدمهٔ این برنامه به اینکه ممکن است یک شکاف دراوایل قرن بعدی هجری به وجود بیاید و اینکه این برنامه تا ابتدای سال ۲۰۵۰ میلادی باید درست کار کند،اشاره کرده‌است.هدف این مقاله مشخص کردن طول زمانی دقیقی است که قانون باقی مانده‌ها در آن صحیح است وایجاد قانونی برای تقویم جلالی که درآیندهٔ نزدیک کاربردی خواهد شد

زمینه نجومی

به طور کلی،برای تعیین کبیسه بودن یا نبودن یک سال شمسی ضروری است تا تاریخ و زمان اعتدال بهار در شروع آن سال و در شروع سال بعد را بدانیم .در پایان من نظریه تحلیلی حرکت زمین به دور خورشید را به کار می‌گیرم(بریتاگنون و دیگران ۱۹۸۶)، که در حدود ۲ ثانیه در مختصات زاویه‌ای خورشید که از زمین دیده می‌شود، دقیق است.از این نظریه درروند همگرا شدن برای پیدا کردن TT or Ephemeris Time) Terrestrial Time) لحظه‌ای که طول جغرافیایی آسمانی خورشید مساوی با صفر است ، استفاده می‌شده‌است . TT اعتدالی بوده‌است سپس به( Universal Time (UT۱ با استفاده ازبرآورد‌های گذشته، اندازه گیری‌ها، و پیشگوئی‌های آیندهٔ اختلاف (T = TT - UT۱ = ۳۲٫۱۸۴ - (UT۱ - TAI D، که TAI زمان اتمی مقیاسBIPM است، تبدیل می‌شود.برای سالهای گذشته و پیشگوئی‌های آینده من از جدول داده‌ها وفرمول‌های "استفان و موریسون (۱۹۸۴)" استفاده کرده‌ام:


DT = ì
ï
í
ï
î
(۴۴٫۳t + ۳۲۰)t + ۱۳۶۰ for   y < ۹۴۸ ۲۵٫۵t۲ for   ۹۴۸ £ y < ۱۶۳۷ ۲۵٫۵t۲ - ۳۶ for   y > ۲۰۰۵

(در آخرین عبارت ۳۶- ثانیه اضافه شده‌است تامطمئن شویم که یک انتقال بدون اشکال از داده‌های جدول انجام شده‌است.)در جائی کهy,t = (y - ۱۸۰۰)/۱۰۰سال جولین است و TD بر حسب ثانیه بدست می‌آید. بیشتر داده‌های اخیر جدول وپیشگویی‌ها تا ۲۰۰۶ ازIERS Annual Reports وآرشیو USNO بر روی اینترنت قابل دسترسی است.

در جدول۱ قسمتی از لیست نقاط اعتدالی بهارکه بر اساسUniversal Time است،که ممکن است نفع عمومی داشته باشد،ارائه شده‌است. در آخرین گام ،متوسط زمان تهران با استفاده از اضافه کردن طول جغرافیایی آن،۳٫۴۲۵ ساعت، بهUT۱ نقطه اعتدالی، محاسبه می‌شود.


جدول۱: نقاط اعتدالی ۱۹۰۰_۲۰۹۹


 Year  Day UT۱       Year  Day  UT۱   Year Day UT۱ Year Day UT۱  AD  Mar  [h:m]     AD  Mar  [h:m] AD Mar [h:m] AD Mar [h:m]  ۱۹۰۰  ۲۱  ۱:۳۹     ۱۹۵۰  ۲۱  ۴:۳۵       ۲۰۰۰ ۲۰ ۷:۳۵       ۲۰۵۰ ۲۰ ۱۰:۱۹  ۱۹۰۱  ۲۱  ۷:۲۴     ۱۹۵۱  ۲۱  ۱۰:۲۶   ۲۰۰۱ ۲۰ ۱۳:۳۱ ۲۰۵۱ ۲۰ ۱۵:۵۸  ۱۹۰۲  ۲۱  ۱۳:۱۶     ۱۹۵۲  ۲۰  ۱۶:۱۳   ۲۰۰۲ ۲۰ ۱۹:۱۶ ۲۰۵۲ ۱۹ ۲۱:۵۵  ۱۹۰۳  ۲۱  ۱۹:۱۵     ۱۹۵۳  ۲۰  ۲۲:۰۱   ۲۰۰۳ ۲۱ ۱:۰۰ ۲۰۵۳ ۲۰ ۳:۴۶  ۱۹۰۴  ۲۱  ۰:۵۸     ۱۹۵۴  ۲۱  ۳:۵۳   ۲۰۰۴ ۲۰ ۶:۴۸ ۲۰۵۴ ۲۰ ۹:۳۳  ۱۹۰۵  ۲۱  ۶:۵۸     ۱۹۵۵  ۲۱  ۹:۳۵   ۲۰۰۵ ۲۰ ۱۲:۳۳ ۲۰۵۵ ۲۰ ۱۵:۲۸  ۱۹۰۶  ۲۱  ۱۲:۵۳     ۱۹۵۶  ۲۰  ۱۵:۲۱   ۲۰۰۶ ۲۰ ۱۸:۲۵ ۲۰۵۶ ۱۹ ۲۱:۱۰  ۱۹۰۷  ۲۱  ۱۸:۳۳     ۱۹۵۷  ۲۰  ۲۱:۱۶   ۲۰۰۷ ۲۱ ۰:۰۷ ۲۰۵۷ ۲۰ ۳:۰۷  ۱۹۰۸  ۲۱  ۰:۲۸     ۱۹۵۸  ۲۱  ۳:۰۵   ۲۰۰۸ ۲۰ ۵:۴۸ ۲۰۵۸ ۲۰ ۹:۰۴  ۱۹۰۹  ۲۱  ۶:۱۳     ۱۹۵۹  ۲۱  ۸:۵۵   ۲۰۰۹ ۲۰ ۱۱:۴۴ ۲۰۵۹ ۲۰ ۱۴:۴۴  ۱۹۱۰  ۲۱  ۱۲:۰۳     ۱۹۶۰  ۲۰  ۱۴:۴۳   ۲۰۱۰ ۲۰ ۱۷:۳۲ ۲۰۶۰ ۱۹ ۲۰:۳۸  ۱۹۱۱  ۲۱  ۱۷:۵۴     ۱۹۶۱  ۲۰  ۲۰:۳۲   ۲۰۱۱ ۲۰ ۲۳:۲۱ ۲۰۶۱ ۲۰ ۲:۲۵  ۱۹۱۲  ۲۰  ۲۳:۲۹     ۱۹۶۲  ۲۱  ۲:۳۰   ۲۰۱۲ ۲۰ ۵:۱۴ ۲۰۶۲ ۲۰ ۸:۰۷  ۱۹۱۳  ۲۱  ۵:۱۸     ۱۹۶۳  ۲۱  ۸:۲۰   ۲۰۱۳ ۲۰ ۱۱:۰۱ ۲۰۶۳ ۲۰ ۱۳:۵۹  ۱۹۱۴  ۲۱  ۱۱:۱۱     ۱۹۶۴  ۲۰  ۱۴:۱۰   ۲۰۱۴ ۲۰ ۱۶:۵۷ ۲۰۶۴ ۱۹ ۱۹:۳۸  ۱۹۱۵  ۲۱  ۱۶:۵۱     ۱۹۶۵  ۲۰  ۲۰:۰۵   ۲۰۱۵ ۲۰ ۲۲:۴۵ ۲۰۶۵ ۲۰ ۱:۲۷  ۱۹۱۶  ۲۰  ۲۲:۴۷     ۱۹۶۶  ۲۱  ۱:۵۲   ۲۰۱۶ ۲۰ ۴:۳۰ ۲۰۶۶ ۲۰ ۷:۱۹  ۱۹۱۷  ۲۱  ۴:۳۷     ۱۹۶۷  ۲۱  ۷:۳۷   ۲۰۱۷ ۲۰ ۱۰:۲۸ ۲۰۶۷ ۲۰ ۱۲:۵۳  ۱۹۱۸  ۲۱  ۱۰:۲۶     ۱۹۶۸  ۲۰  ۱۳:۲۲   ۲۰۱۸ ۲۰ ۱۶:۱۵ ۲۰۶۸ ۱۹ ۱۸:۴۸  ۱۹۱۹  ۲۱  ۱۶:۱۹     ۱۹۶۹  ۲۰  ۱۹:۰۸   ۲۰۱۹ ۲۰ ۲۱:۵۸ ۲۰۶۹ ۲۰

/ 5 نظر / 115 بازدید
.:: علي ::.

^^^^^^^^^^^^^^^^#####^^^^####^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^#^#^#^^^^#^^^^^#^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^#^#^^#^^#^^^^^#^^#^^^^ ^^^^^^^^^^^^^#^#^#^#^#^^^##^^^#^^^^ ^^^^^^#^^^^^#^^^#^#^#^####^^^#^^^^^ ^^^^^^##^^^^#^^^#^#^^^^#^^^#^#^^^^^ ^^^^^^###^^^^#^^^#^#^^^#^^#^^^#^^^^ ^^^^^^#####^^^#^^#^^#^^##^^^^^#^^^^ ^^^^^^^#####^^^############^^##^^^^ ^^^^^^^^^^##^^^^##^^^^######^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^##^^###^####^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^###^^^^####^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^##^^^^^^^#####^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^##^^^^^^^^^^####^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^##^^^^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^ سلام دوست گرامي وب خيلي خوبي داري [قلب][گل][گل] همين جور داشتم براي خودم تو نت ميگشتم وب قشنگت رو ديدم[قلب] کارت خيلي خوبه بهت تبريک ميگم[گل] يه سر به وبلاگ من هم بزن اگه خواستي و دوست داشتي بگو تا لينکت کنم منتظرم ها يادت نره http://norouzshop.mihanblog.com

چنگیز

انجمن فیزیکدانان دانشگاه ری ما رو لینک کنید وبه ما اطلاع دهید.

علی از تبریز

سلام سلام من شما رو لینک کردم لطفا شما هم ما رو با عنوان"انجام تخصصی پایان نامه های روانشناسی" لینک کنید

علی از تبریز

سلام من شما رو لینک کردم لطفا شما هم ما رو با عنوان"انجام تخصصی پایان نامه های روانشناسی" لینک کنید http://payanname1.mihanblog.com/