تولید غبارهای هوشمند برای نظارت بر جهان

اکنون نسخه ای از تخیلات پیستر در رابطه با غبارهای هوشمند در حالتبدیل شدن به واقعیت است که شاید شباهت کاملی به آنچه وی در ذهن پروراندهنداشته باشد. جدیدترین اخبار در این زمینه از شرکت HP به دست آمده است. این شرکت به تازگی اعلام کرده در حال مطالعه بر روی پروژه ای به نام "سیستم عصبی مرکزی برای زمین" است. این شرکت قصد دارد طی سالهای در پیش روتریلیونها حسگر را در سرتاسر زمین پراکنده سازد.

 این ابزارهای بی سیم می توانند برای ردیابی نشانه های سلامت اکوسیستم،ردیابی دقیق تر زمین لرزه، پیش بینی الگوهای ترافیکی و کنترل میزان مصرفانرژی مورد استفاده قرار گیرند. ایده اصلی این است که اگر انسانها در زمانحقیقی اطلاعات کاملتری از جهان اطراف خود داشته باشند می توان از وقوعتصادفات جاده ای جلوگیری کرده و انرژی بیشتری ذخیر ساخت.

HP اولین قدم در مسیر این هدف را در حدود دو سال پیش و زمانی برداشتکه این شرکت طی برنامه ای مشترک با Royal Dutch Shell در حدود یک میلیونقطعه حسگر در ابعاد یک قوطی کبریت را به منظور کمک در استخراج نفت و کنترلحرکات و ارتعاشات صخره ها در زمین نصب کرد. این حسگرها که در حال حاضرمورد استفاده قرار می گیرند وسعتی در حدود 15.5 کیلومتر مربع را پوشش دادهاند. به گفته "پیت هارتول" از محققان بلند پایه لابراتوار HP این بزرگترینبرنامه استفاده از غبارهای هوشمند در طول تاریخ به شمار می رود.

غبارهای هوشمند

 با وجود اینکه اشتیاق زیادی در رابطه با این فناوری در میان دانشمندانبه وجود آمده است، صنعت رایانه در رابطه با هویت واقعی این غبارها دچارسردرگمی های فراوانی است. دانه های غبارهای هوشمندی که امروزه نصب و مورداستفاده قرار گرفته اند بسیار سنگین تر و حجیم تر از یک ذره غبار است. حسگرهای HP، شتاب سنج هایی هزار بار قوی تر از آنچه در آی-فن ها و گوشیهای Droid قرار دارند، در ابعاد یک قوطی کبریت بوده و زمانی که در محفظهای محافظتی قرار می گیرند ابعاد آنها با ابعاد یک نوار ویدئویی برابری میکند. با این خصوصیات چه چیزی است که غبارهای هوشمند را متفاوت از ایستگاههای آب و هوایی یا ردیابهای ترافیکی خواهد کرد؟

 اندازه غبارها یکی از اصلی ترین گزینه ها به شمار می رود. غبارهایهوشمند باید بسیار کوچک و قابل حمل باشند اما امروزه تکنولوژی به اندازهای که بتواند این حسگرها را در ابعاد میلیمتری و به صورت انبوه تولید کند،پیشرفته نیست. آخرین تلاشی که در زمینه کوچک سازی این حسگرها انجام گرفتهتوسط محققان دانشگاه برکلی بوده است که تلاش کرده اند این غبارها را درابعاد یک میلیمتر مکعب بسازند.

 اتصال بی سیم نیز دیگر وجه تمایز میان این غبارهای هوشمند و دیگرتجهیزات کنترل کننده است. این غبارها با داشتن توانایی هایی مشابه بسیاریاز تجهیزات سنجشی نباید به کابلها و سیمهای مختلف نیازی داشته باشند زیراانرژی آنها از باطری تامین خواهد شد و از این رو امکان اتصال به اینترنتنیز از همین طریق به وجود خواهد آمد.

 تعداد قطعی این ذرات هوشمند در قالب یک شبکه چیزی است که تفاوت اصلیمیان آنها را با دیگر تجهیزات کنترلی مشخص می کند. دانشمندان از میلیونها،بیلیونها و تریلیونها قطعه از این حسگرها صحبت می کنند. به گفته دانشمنداناین ذرات باید قابل جذب به محیط بوده و با هدفی تعیین شده ساخته و درمکانی تعیین شده نصب شوند، نه اینکه به دست باد سپرده شوند تا در هر کجاکه پیش آمد بر روی زمین قرار گیرند.

 شبکه جهان حقیقی

 با وجود این اختلافات دانشمندان معتقدند در این نظریه که کنترل همهچیز در جهان توسط غبارهای هوشمند برای بشریت سود آور است، تغییری به وجودنیامده است و پروژه هایی نیز در راستای استفاده از حسگرهای بی سیم برایدریافت نشانه های حیاتی زمین آغاز شده اند.

 حسگرهای بی سیم در حال حاضر در مزارع، کارخانه ها، مراکز اطلاعاتی وپلها با هدف بهبود دادن کارایی و درک بهتر چگونگی عملکرد این سیستمها مورداستفاده قرار می گیرند و در همه این موارد حسگرها با هدفی خاص در اینمکانها قرار داده شده اند. برای مثال شرکتی به نام Streetline از حدود 12هزار قطعه از این حسگرها برای کنترل تعداد خودروهای پارک شده در پارکینگهااستفاده کرده است.

 همچنین از این حسگرها برای ردیابی ارتعاشات کارخانه ها و مخازن نفتیبه منظور شناسایی نقصها و ناکارآمدی دستگاه های صنعتی قبل از وقوع حادثهای ناگوار استفاده می شود. دانشمندان باور دارند می توان چنین شبکه هاییرا به تدریج با یکدیگر ارتباط داد و مانند فرایندی که منجر به تولید شبکهگسترده جهانی (World Wide Web) شد شبکه ای هوشمند متشکل از غبارهای هوشمندبه نام شبکه حقیقی جهانی ساخت.

 انسانها تحت نظر همیشگی

 حتی در صورتی که این حسگرها با اهداف علمی مورد استفاده قرار گیرندبرخی احساس آزاردهنده تحت نظر بودن ناشی از تجسسات مخفیانه را در خوداحساس خواهند کرد. "لی تین" یکی از مقامات سازمان Electronic Frontier معتقد است این فناوری در واقع تهدیدی بسیار بسیار بالقوه در تعرض به حریمخصوصی افراد به شمار می رود زیرا صحبت از استفاده از ذرات بسیار بسیارکوچک، غیر قابل ردیابی و با کارایی بالا در سرتاسر جهان است. به گفته ویبا این حال این به آن معنی نیست که دانشمندان باید از تحقیقات خود دستبکشند بلکه آنها باید حین تحقیقات خود حفظ حریم افراد را همیشه در نظرداشته باشند.

 پیستر می گوید فرکانسهای بیسیمی که برای برقراری ارتباط در  اینغبارها مورد استفاده قرار خواهند گرفت از ایمنی داخلی برخوردارند و از اینرو اطلاعات نهفته در آنها تنها زمانی که شرکت یا  فردی کاربر ذرات بخواهد،آشکار خواهند شد.

 آینده درخشان

 محققان و دانشمندانی که در زمینه غبارهای هوشمند مطالعه می کنند براین باورند نظریه نظارت بر جهان با هر برداشت ذهنی که از آن وجود داشتهباشد می تواند برای انسانها و محیط زیست سودمند باشد زیرا "اطلاعات بیشتراطلاعات بهتر است." هارتول معتقد است تنها راهی که انسان برای مقابله بامشکلات بزرگی از قبیل تغییرات آب و هوایی و از دست دادن گونه های زیستی درپیش رو دارد، دستیابی به حجم بیشتری از اطلاعات است. به گفته وی از نقطهنظر زیست محیطی و انرژی، این فناوری باید به واقعیت تبدیل شود.

 بر اساس گزارش سی ان ان، با وجود اینکه اولین کاربرد از پروژه "سیستمعصبی مرکزی زمین" به مصارف تجاری خواهد رسید، هارتول معتقد است محرکی کهدر پس ایده غبارهای هوشمند قرار دارد کاملا نوع دوستانه است. هارتول میگوید: "مردم از من می پرسند شغل تو چیست و من می گویم در حال نجات دادنجهان هستم."

منبع :سایت های کنجکاو و هوپا

/ 0 نظر / 77 بازدید